اعضای هیات مدیره

دکتر سیامک ایپکچی

رئیس هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

مهندس سید اسمعیل مرعشی

خزانه دار

مدیر عامل شرکت ایران توحید

دکتر علی مزروعی

نایب رئیس و دبیر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

دکتر فرشید مالک

عضو هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علیرضا رضائیان

عضو هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر مجید جمال امیدی

عضو هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر نادر فنائی

عضو هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی