ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
۱مهندسین عمران مارونکارشناسی۹مهندسین مشاور آینده میتراکارشناسی ارشد
۲تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیاندیپلم۱۰گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریزدیپلم
۳لاهیچ سوله سبزکارشناسی ارشد۱۱تحلیل سازه پرسوناشکارشناسی
۴طرح و نظارت مهندسین معمار و ساختمان مستقل آمل_۱۲مهندسی و بازرگانی مامن ایرانیانکارشناسی ارشد
۵مهندسی تحقیقات و توسعه سیستم های کنترل لرزه ایکارشناسی ارشد۱۳مهندسین عمران مارونکارشناسی
۶اسکلت سازان برج گستر لاهیجکارشناسی ارشد۱۴کمال اصفهانکارشناسی
۷فنی مهندسی راد مکانیک البرزدیپلم۱۵گستهمکارشناسی ارشد
۸طرح پیمان تاوکارشناسی۱۶آریا سازان تکینکارشناسی ارشد