شما باید برای ارسال مقاله مطابق مراحل زیر عمل کنید:

  • پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی www.journalisss.ir 
  • دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله 
  • پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه 
  • بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط 
  • تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

 

برای شروع مراحل اینجا را کلیک کنید.