ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
۱حسین شرفیدانشجوی دکتری۳۳مجتبی مشرفیکارشناسی ارشد
۲امید آهنگریدانشجوی دکتری۳۴ایمان محسنیدکتری
۳مریم کُره ئیدانشجوی دکتری۳۵حمیدرضا حاجی قربانیکارشناسی ارشد
۴رضا شکری سلطان آبادیدانشجوی دکتری۳۶مهدی جاوریکارشناسی ارشد
۵محسن کاویانکارشناسی ارشد۳۷شادی سلیمی مقدمکارشناسی ارشد
۶داود بغدادیکارشناسی ارشد۳۸رضوان کاظمیکارشناسی ارشد
۷ناصر بدری دوست آبادکارشناسی ارشد۳۹امید اشکانیکارشناسی ارشد
۸محمد رمضانیکارشناسی ارشد۴۰نسیم جعفریکارشناسی ارشد
۹شعیب شیریکارشناسی ارشد۴۱مهدی شهرکیدکتری
۱۰کاوه کوچمشکیکارشناسی ارشد۴۲سید علی رضوی طباطبائیدکتری
۱۱محمد فرهمندنیاکارشناسی ارشد۴۳امیررضا قیامی آزاددکتری
۱۲مهدی کیانیدکتری۴۴افشین نجفیکارشناسی ارشد
۱۳فاطمه علی بخشیکارشناسی ارشد۴۵لاله رضائی چراتیکارشناسی ارشد
۱۴مجید ختائیکارشناسی ارشد۴۶احمد کرمی رادکارشناسی ارشد
۱۵آرش اکبری حامددکتری۴۷محمدرضا ولی پورکارشناسی ارشد
۱۶محمدرضا حیدرپناهکارشناسی ارشد۴۸علی میرجلیلیکارشناسی ارشد
۱۷مهدی حسینیدکتری۴۹محمود گلیکارشناسی ارشد
۱۸ابوالفضل فروغیکارشناسی ارشد۵۰شرکت مهندسین عمران مارونکارشناسی
۱۹علی شاطریان محمدیکارشناسی ارشد۵۱تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیاندیپلم
۲۰فرهاد عابدی نیکدکتری۵۲شرکت لاهیچ سوله سبزکارشناسی ارشد
۲۱محمد رحمتیکارشناسی ارشد۵۳شرکت طرح و نظارت مهندسین معمار و ساختمان مستقل آملکارشناسی ارشد
۲۲امیر تابع بردباردکتری۵۴شرکت مهندسی تحقیقات و توسعه سیستم های کنترل لرزه ایکارشناسی ارشد
۲۳پیام پارساکارشناسی ارشد۵۵شرکت اسکلت سازان برج گستر لاهیجکارشناسی ارشد
۲۴سید علی محمودیکارشناسی ارشد۵۶شرکت فنی مهندسی راد مکانیک البرزکارشناسی
۲۵علی قاسمی خادمیکارشناسی ارشد۵۷شرکت طرح پیمان تاوکارشناسی
۲۶حامد عنایتیدکتری۵۸شرکت مهندسین مشاور آینده میتراکارشناسی ارشد
۲۷فرهاد سعادتکارشناسی ارشد۵۹گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریزدیپلم
۲۸نوید سیاه پلودکتری۶۰شرکت تحلیل سازه پرسوناشکارشناسی
۲۹اردلان برومند نایینیکارشناسی ارشد۶۱شرکت مهندسی و بازرگانی مامن ایرانیانکارشناسی ارشد
۳۰فرهاد عطائیکارشناسی ارشد۶۲شرکت مهندسین عمران مارونکارشناسی
۳۱بابک روزبهکارشناسی ارشد۶۳شرکت کمال اصفهانکارشناسی
۳۲--۶۴شرکت گستهمکارشناسی ارشد