هفتمین دوره مسابقات ملی پل فولادی

انجمن سازه های فولادی ایران برای هفتمین سال پیاپی برگزار مینماید:

هفتمین دوره مسابقات ملی پل فولادی

بهمن ماه سال ۱۳۹۷

عکس های دوره قبل مسابقات