مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هفتمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن(نوبت دوم)

بدون دیدگاه
بدینوسیله از تمامی عضوهای محترم پیوسته ‌انجمن سازه‌های فولادی دعوت به عمل می‌آید که در مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ﺳـﺎﻋﺖ ۱۴:۰۰ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه و…