ردیفنام و نام خانوادگیسمتردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱سرپرست کمیته: دکتر سید علی رضوی طباطباییعضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ۳مهندس ارسلان رضایی راددانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه علم و فرهنگ
۲مهندس فاطمه حسینیسرپرست دبیرخانه انجمن سازه‌های فولادی ایران۴مهندس اسماء مهرابیدانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه تهران