ردیفنام و نام خانوادگیسمتردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱سرپرست کمیته: دکتر امیررضا قیامی‌آزادعضو هیئت علمی دانشگاه تهران۶مهندس فربد حیدریانمدیر عامل شرکت آکام فولاد
۲دکتر محمدرضا انبیاییمشاور انجمن سازه‌های فولادی ایران۷مهندس علیرضا زرین نژادمدیر عامل شرکت زرین سوله
۳دکتر فرزاد بحریسرپرست بخش سازه شرکت مهندسین مشاور بُن‌سار۸
دکتر علی مزروعیعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
۴دکتر محمدرضا تقی دختمدیر روابط عمومی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران۹
مهندس علیرضا ملکیطراح سازه‌های فولادی
۵مهندس فاطمه حسینیسرپرست دبیرخانه انجمن سازه‌های فولادی ایران